петак, 12. јун 2015.

ZAKON SE KRŠI A NADLEŽNI ĆUTE!

Od pet zahteva za pristup informacijama od javnog značaja upućenih JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad“ Udruženju „Pirgos“ odgovoreno je samo na dva. Međutim, od ovog javnog preduzeća nije dobijen nijedan od dokumenata koji su zatraženi na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U jednom od ova dva odgovora „Direkcija“ Dimitrovgrad nas upućuje da podatke koji su nam potrebni potražimo na Portalu javnih nabavki, iako je samo Konkursna dokumentacija, dakle samo jedan dokument od 12 zatraženih zahtevom, objavljen na ovom sajtu.

Zahvaljujući informacijama objavljenim na Portalu javnih nabavki, analizirali smo realizovane javne nabavke ovog preduzeća u 2014, ali je naša analiza bila ograničena na tri dokumenta koja se objavljuju na Portalu – Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija i Obaveštenje o zaključenom ugovoru odnosno o obustavljenom postupku. Pritom smo uočili nepoštovanje jednog od osnovnih načela Zakona o javnim nabavkama – načelo obezbeđivanja konkurencije o čemu smo pisali u uvodnoj priči pod naslovom Dimitrovgrad – ponude ispod granice zakona koja se može pročitati na  linku 
http://direkcijadimitrovgrad.blogspot.com/

Analizirajući dokumentaciju dostupnu na Portalu uočili smo potencijalne nepravilnosti u vezi sa određenim javnim nabavkama. Nepoštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od strane ovog preduzeća nepostupanjem po primljenim zahtevima onemogućilo je dalji monitoring sprovedenih javnih nabavki.

уторак, 31. март 2015.

Zaobilaženje zakona u JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad"

Od pet zahteva za pristup informacijama od javnog značaja upućenih JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad“ Udruženju „Pirgos“ odgovoreno je samo na dva. Međutim, od ovog javnog preduzeća nije dobijen nijedan od dokumenata koji su zatraženi na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.


Od „Direkcije“ Dimitrovgrad 4. decembra 2014. godine zatražili smo Planove javnih nabavki i Finansijski plan za 2013. i 2014. godinu, kao i Akt o sistematizaciji radnih mesta kako bismo započeli prvu fazu monitoringa javnih nabavki koje je u 2014. sprovelo ovo javno preduzeće. Da bismo utvrdili da li su bili ispunjeni uslovi za pokretanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki, bila nam je neophodna navedena dokumentacija. Ovaj naš zahtev potpuno je ignorisan.

Zahvaljujući informacijama objavljenim na Portalu javnih nabavki, analizirali smo realizovane javne nabavke ovog preduzeća u 2014, ali je naša analiza bila ograničena na tri dokumenta koja se objavljuju na Portalu – Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija i Obaveštenje o zaključenom ugovoru odnosno o obustavljenom postupku. Pritom smo uočili nepoštovanje jednog od osnovnih načela Zakona o javnim nabavkama – načelo obezbeđivanja konkurencije o čemu smo pisali u uvodnoj priči pod naslovom Dimitrovgrad – ponude ispod granice zakona koja se može pročitati na linku http://direkcijadimitrovgrad.blogspot.com/.

Nepoštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od strane ovog preduzeća nepostupanjem po primljenim zahtevima onemogućilo je dalji monitoring sprovedenih javnih nabavki. Nije bilo moguće utvrditi da li su realizovane javne nabavke predviđene Planom, da li su za njih odobrena sredstva, što je sve uslov da bi postupak mogao da se sprovodi, zatim da li pribavljena dobra, usluge i radovi odgovaraju potrebama naručioca itd.

Analizirajući dokumentaciju dostupnu na Portalu uočili smo potencijalne nepravilnosti u vezi sa javnim nabavkama „Izvođenje radova na prstenu oko Sportskog centra 'Park'“ i „Krpljenje udarnih rupa u gradu i prigradskim naseljima“

Za javnu nabavku „Izvođenje radova na prstenu oko Sportskog centra Park“ postupak je dva puta pokretan i obustavljan jer nije bilo nijedne ponude. Kada je po treći put postupak pokrenut, promenjena je procenjena vrednost – prvobitna, koja je u prethodna dva postupka iznosila 2.083.333,00 dinara bez PDV-a sada je povećana na 2.458.333,00 dinara bez PDV-a. Članom 51. stav 4 Zakona o javnim nabavkama propisano je da se prvobitno planirana sredstva ne mogu povećati za više od 10% osim u slučaju elementarnih nepogoda, havarija ili vanrednih događaja čije nastupanje ne zavisi od volje naručioca. S obzirom na to da nam nije odgovoreno na upućeni zahtev i da nismo dobili Plan javnih nabavki i Finansijski plan za 2014, nije nam omogućeno da utvrdimo opravdanost povećanja procenjene vrednosti javne nabavke iznad pomenutog procenta. Inače, za ovu javnu nabavku ugovor je zaključen sa PZP „Niš“ a.d. u stečaju i „Atina plus“ doo Niš, sa kojima su zaključeni ugovori i za druge javne nabavke radova u 2014. Ugovorena vrednost za pomenutu nabavku iznosila je 2.457.380,50 dinara bez PDV-a, što je gotovo podudarno iznosu procenjene vrednosti.

Da bismo razjasnili ovu i još neke uočene potencijalne nepravilnosti, 26.1.2015. ponovo tražimo navedenu dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja su u vezi sa pomenutim tenderima. Ovoga puta „Direkcija“ nas je udostojila odgovora, ali nas u njemu upućuje da podatke koji su nam potrebni potražimo na Portalu javnih nabavki, iako je samo Konkursna dokumentacija, dakle samo jedan dokument od 12 zatraženih zahtevom, objavljen na ovom sajtu. Iako smo u zahtevu jasno naznačili da su nam potrebne kopije dokumenata, a ne uvid u traženu dokumentaciju, u odgovoru se navodi i sledeće:

„S obzirom da vašim zahtevom tražite dokumentaciju koja je veoma obimna i koja sadrži podatke ponuđača, predlažemo Vam da lično dođete u prostorije JP Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad i izvršite uvid u traženu dokumentaciju ili ukoliko prihvatate obavezu, platite naknadu nužnih troškova izrade kopija koje zahtevate, a sve u skladu sa članom 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004 i 54/2007, 104/2009 i 36/2010).

Nakon ovakvog odgovora upućujemo novi zahtev u kojem podvlačimo da prema članu 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja svako ima pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način. Tom prilikom napominjemo da prihvatamo obavezu plaćanja nužnih troškova izrade kopija. Ovaj zahtev upućujemo licu ovlašćenom za informacije od javnog značaja u Opštini Dimitrovgrad (na koje nas je ranije „Direkcija“ uputila), koje zahtev prima i prosleđuje „Direkciji“ koja, prema našima saznanjima, odbija da preuzme pošiljku. Istog dana upućujemo ovaj isti zahtev direktno ovom javnom preduzeću. Zakonski rok za odgovor je odavno istekao a nikakvu povratnu informaciju nismo dobili do dana objavljivanja ove priče.

Dok Poverenik za informacije od javnog značaja ne odluči po žalbi koju smo mu uputili, možemo samo da nagađamo zašto JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad“ ne poštuje odredbu Zakona da traženu dokumentaciju prosledi javnosti.уторак, 13. јануар 2015.

DIMITROVGRAD - Ponude ispod granice zakona

Na ukupno 10 tendera koji su se okončali zaključivanjem ugovora za radove sa izabranim ponuđačem učestvovao je ukupno 21 ponuđač, što znači samo 2,1 ponuda po tenderu.

Bez slobodne konkurencije među ponuđačima nema ni efikasnog sistema javnih nabavki. Ona omogućuje naručiocima, koji kupuju novcem poreskih obveznika da dođu do kvalitetnih dobara, usluga i radova koji služe zadovoljenju potreba građana uz najniže troškove i u optimalnim rokovima. Broj ponuda po zaključenom ugovoru važan je pokazatelj konkurencije u javnim nabavkama u Srbiji.

Zahvaljujući informacijama objavljenim na Portalu javnih nabavki, analizirali smo način sprovođenja postupaka javnih nabavki u JP Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad, i to posmatrajući odvojeno nabavke za obezbeđivanje radova i javne nabavke usluga u 2014. godini. Uočena je velika razlika u broju zainteresovanih ponuđača na tenderima za jednu i drugu vrstu predmeta nabavki.

Ako se pogledaju sprovedene javne nabavke radova u 2014. godini, može se dovesti u pitanje ispunjenje jednog od osnovnih načela Zakona o javnim nabavkama a to je načelo obezbeđivanja konkurencije.

Česta obustava postupaka jer nije bilo nijedne ponude ili su primljene jedna ili dve ponude koje su neprihvatljive ukazuje na nesposobnost ovog preduzeća za sprovođenje javnih nabavki radova. Naime, članom 39. Zakona o javnim nabavkama propisano je da naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti (a sve nabavke koje ovo preduzeće sprovodi su javne nabavke male vrednosti) poziva najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke i koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude. Izgleda da ovo javno preduzeće retko kada ima takva saznanja. Od 10 zaključenih ugovora za javne nabavke radova u 2014. godini čak polovina nije zaključena „iz prve“.

Veoma je mali broj ponuda po tenderu. Na ukupno 10 tendera koji su se okončali zaključivanjem ugovora za radove sa izabranim ponuđačem učestvovao je ukupno 21 ponuđač, što znači samo 2,1 ponuda po tenderu. To je dosta ispod republičkog proseka koji prema podacima Uprave za javne nabavke za prvo polugodište 2014. iznosi 2,7 (što je daleko ispod proseka EU i zemalja iz regiona gde se vrednost ovog pokazatelja kreće oko 4).

Ne treba da čudi činjenica što se ugovori dodeljuju uvek istim firmama. Čak 6 od 10 ugovora za javne nabavke radova zaključenih u 2014. godini dodeljeno je dvema firmama. Sa JP „Komunalac“ Dimitrovgrad zaključena su tri ugovora i to za javnu nabavku Izvođenje radova na kanalizacionoj mreži u selu Željuša, zatim za nabavku Radovi na ozelenjavanju novih površina u opštini Dimitrovgrad i za javnu nabavku Postavljanje spomenika Vasil Levski i uređenje prostora na toj lokaciji. Sa grupom ponuđača PZP „Niš“ a.d. (u stečaju) i „Atina plus“ doo Niš zaključena su, takođe, tri ugovora i to za Izvođenje radova na prstenu oko SC „Park“, zatim za Izvođenje radova na ulici uz Kej pored reke Nišave, kao i za javnu nabavku Krpljenje udarnih rupa u gradu i prigradskim naseljima.


Drugačija je situacija kada se pogledaju sprovedeni postupci javnih nabavki usluga. Na pojedinim tenderima učestvovalo je čak 8 odnosno 10 ponuđača. Na ukupno sedam tendera koji su se završili zaključivanjem ugovora za usluge, učestvovalo je 39 ponuđača, što znači 5,5 ponuda po tenderu. To je mnogo veći prosek u odnosu na javne nabavke radova.Odluka ponuđača o učešću u postupku javne nabavke zavisi pre svega od procene da li je postupak „namešten“ ili ne za određenog ponuđača. Ukoliko procene da jeste, ponuđači neće uopšte ni učestvovati u postupku.Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama koji Program UN za razvoj (UNDP) sprovodi uz finansijsku podršku Vlade Švedske (SIDA) bavi se podrškom istraživačkim novinarima i neprofitnim organizacijama u “potrazi za informacijama” o potrošnji javnih sredstava u Republici Srbiji. Svi stavovi i mišljenja proistekli u tekstovima istraživačkih novinara ne predstavljaju nužno stavove UNDP ili Vlade Švedske.